Algemene voorwaarden

Inleiding

SchakelPunt richt zich op Executive Search, Werving & Selectie, Recruitment Process Outsourcing (RPO) en Interim Management en maakt o.a. gebruik van het unieke SchakelPrincipe®.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

SchakelPunt

SchakelPunt B.V. (intermediair), gevestigd te Maastricht;

Opdrachtgever

Iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie SchakelPunt diensten verricht, dan wel met wie SchakelPunt een overeenkomst aangaat of met wie SchakelPunt in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

Offerte

Iedere aanbieding van SchakelPunt op basis waarvan door enkel aanvaarding een overeenkomst tot stand kan komen;

Overeenkomst

Iedere overeenkomst die tussen SchakelPunt en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)-handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Opdracht

Iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook;

Diensten

Alle werkzaamheden die SchakelPunt voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht;

Kandidaat

De op basis van de opdracht door SchakelPunt aan opdrachtgever voorgedragen personen die werkzaamheden gaan verrichten zoals omschreven in de opdracht of iedere natuurlijke persoon die door SchakelPunt wordt benaderd en/of gesproken waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst dan wel een aanstelling bij de opdrachtgever wordt beoogd;

Aanstelling

De overeenkomst die de opdrachtgever aangaat met de door SchakelPunt geselecteerde en aangeboden kandidaat en die door deze kandidaat als zodanig is aanvaard;

Bruto jaarinkomen

Onder bruto jaarinkomen wordt verstaan het bruto maandloon x 12 plus vakantiegeld en een eventuele 13e maand. De Wervingsfee wordt altijd berekend op basis van een fulltime jaarsalaris.

2. Toepasselijkheid

2.1: Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SchakelPunt en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of verband houden met een overeenkomst.

2.2: Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en SchakelPunt zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend voor andere of toekomstige overeenkomsten tussen partijen.

2.3: Eventuele (leverings-)voorwaarden van opdrachtgever of waarnaar opdrachtgever verwijst zijn niet van toepassing.

3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1: Iedere offerte is vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat alle voor de opzet en de uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan SchakelPunt is verstrekt.

3.2: Alle bedragen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

3.3: Een overeenkomst komt slechts tot stand indien de opdrachtgever een offerte onverkort en ongewijzigd heeft aanvaard, of indien door SchakelPunt uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als SchakelPunt op verzoek van opdrachtgever enige prestatie heeft verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over onder andere de prijs en de betalingscondities voor die prestatie, zal de opdrachtgever SchakelPunt daarvoor met inachtneming van artikel 6 betalen, conform de dan bij SchakelPunt geldende tarieven.

4. Wijzigingen en aanvullingen

4.1: Wijzigingen en aanvullingen op bepalingen in de overeenkomst en/of deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

4.2: Een wijziging of aanvulling als bedoeld in lid 1 geldt slechts voor de betreffende overeenkomst.

5. Medewerking opdrachtgever

5.1: Opdrachtgever zal aan SchakelPunt alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie tijdig en volledig ter beschikking stellen. Het eindresultaat van de opdracht is niet alleen afhankelijk van de inspanningen van SchakelPunt maar ook van die van de opdrachtgever en eventuele externe factoren. Deze elementen in aanmerking genomen zal SchakelPunt zich steeds inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.

5.2: Opdrachtgever zorgt voor de benodigde beschik- en bereikbaarheid en continuïteit binnen haar organisatie.

5.3: Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat en op de opdrachtgever rust de verantwoordelijkheid voor verificatie van de door de kandidaat verstrekte informatie.

6. Betaling

6.1: Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, is de opdrachtgever 1,5% rente per kalendermaand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij de lopende maand als volle maand geldt. Een ingebrekestelling is niet nodig.

6.2: Alle kosten van inning, in of buiten rechte (de kosten van rechtskundige bijstand van SchakelPunt daaronder begrepen) komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.3: Als opdrachtgever besluit meerdere geïntroduceerde kandidaten aan te stellen – ongeacht in welke functie – is opdrachtgever per aanstelling telkens het volledige honorarium verschuldigd zoals dit is overeengekomen in de opdrachtbevestiging naar aanleiding waarvan de introductie heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook als de opdrachtgever deze kandidaat binnen 12 maanden na introductiedatum aanstelt, ongeacht de functie waarin deze uiteindelijk wordt aangesteld.

6.4: De door opdrachtgever aan SchakelPunt verschuldigde kosten van een werving-of selectieprocedure (wervingsfee) zijn uitgedrukt in een percentage van het Bruto Jaarinkomen (op fulltime basis) van de kandidaat dat de kandidaat gaat verdienen bij indiensttreding bij de opdrachtgever. Dit percentage bedraag 25% tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging. De wervingsfee wordt gefactureerd op het moment dat de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de kandidaat ondertekend is of, indien de arbeidsovereenkomst niet tijdig door beide partijen is ondertekend, in de eerste werkweek dat de kandidaat zal starten.

6.5: Opdrachtgever is aan SchakelPunt de wervingsfee verschuldigd zodra hij rechtstreeks en/of door middel van of voor derden een overeenkomst van welke aard dan ook  aangaat met de Kandidaat. Opdrachtgever is onder alle omstandigheden (dus ook zonder het aangaan van de hiervoor bedoelde overeenkomst) de hieronder vermelde opstartkosten verschuldigd bij het aangaan van de Opdracht.

6.6: Indien Opdrachtgever de Opdracht intrekt of essentiële kenmerken van de Opdracht  wijzigt, worden reeds verschuldigde kosten, zoals opstartkosten of reis-en  verblijfkosten van de Kandidaat en advertentiekosten altijd bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Onder wijziging van essentiële kenmerken van een Opdracht wordt verstaan het zodanig wijzigen van elementen van de aan SchakelPunt verstrekte Opdracht dat, naar oordeel van SchakelPunt, een nieuwe Opdracht is ontstaan.

7. Aansprakelijkheid

7.1: Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn uiteindelijk keuze van een door SchakelPunt aangedragen kandidaat en is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. SchakelPunt zal voorafgaand en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen maar dit vrijwaart opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. SchakelPunt aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.

7.2: SchakelPunt is op generlei wijze aansprakelijk voor schade (direct en indirect en in welke vorm dan ook) en verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.

Opdrachtgever vrijwaart SchakelPunt tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van SchakelPunt samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

8. Schadeloosstelling

8.1: Het is opdrachtgever en al haar groepsvennootschappen niet toegestaan binnen 12 maanden nadat een kandidaat door SchakelPunt is voorgesteld (waaronder mede begrepen het toezenden van informatie over de kandidaat) direct of indirect een arbeidsverhouding, samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan te gaan met de kandidaat zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SchakelPunt. Dat verbod geldt ook indien de betreffende kandidaat in die periode door een derde (bijvoorbeeld een andere bemiddelaar dan SchakelPunt) aan opdrachtgever en/of haar gelieerde ondernemingen is voorgesteld of als de kandidaat zelf opdrachtgever of de groepsvennootschap heeft benaderd.

8.2: Opdrachtgever garandeert als hoofdelijk schuldenaar dat alle aan haar gelieerde ondernemingen zich ook aan het bepaalde in artikel 8.1 zullen houden.

8.3: Het is opdrachtgever niet toegestaan op enigerlei wijze gegevens over de kandidaat / kandidaten die door SchakelPunt zijn aangedragen aan derden door te geven of die kandidaten aan derden voor te stellen.

9. Geheimhouding

9.1: SchakelPunt verplicht zich jegens Opdrachtgever (en vice versa) tot geheimhouding voor derden van al hetgeen SchakelPunt dan wel zijn medewerkers bekend wordt terzake van het bedrijf en/of de bedrijfsvoering van Opdrachtgever, behoudens bekende en/of voor eenieder toegankelijke informatie.

9. Geheimhouding

9.1: SchakelPunt verplicht zich jegens Opdrachtgever (en vice versa) tot geheimhouding voor derden van al hetgeen SchakelPunt dan wel zijn medewerkers bekend wordt terzake van het bedrijf en/of de bedrijfsvoering van Opdrachtgever, behoudens bekende en/of voor eenieder toegankelijke informatie.

10. Interim management

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is –in aanvulling op het hiervoor onder het algemene gedeelte bepaalde –van toepassing op de werkzaamheden van SchakelPunt die betrekking hebben op Interim Professionals.

10.1: Opdrachtgever heeft een project dat nader is omschreven in de Opdracht. Opdrachtgever heeft behoefte aan gespecialiseerde mensen die dat project onder eigen verantwoordelijkheid kunnen uitvoeren en/of begeleiden. SchakelPunt stelt daartoe de Interim Professional ter beschikking.

10.2: De Interim Professional is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. De Interim Professional verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van SchakelPunt en/of Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.

10.3: De Interim Professional zal de werkzaamheden verrichten bij Opdrachtgever maar de Interim Professional deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, vindt afstemming met SchakelPunt en/of Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.

 10.4: Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de Interim Professional zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

10.5: Ingeval hulpmiddelen van de Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de Opdracht, zal Opdrachtgever dat aan SchakelPunt voor aanvang van het betreffende gedeelte van de Opdracht kenbaar maken met inbegrip van eventuele kosten die daarmee samenhangen.

10.6: Opdrachtgever vrijwaart SchakelPunt tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht of de door de Interim Professional verrichtte diensten. 

10.7: De Opdrachtgever verklaart zich er mee akkoord dat de Interim Professional gedurende de looptijd van de Opdracht ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden kan verrichten.

11. Bepalingen bij overname Interim Professional

11.1: Het is Opdrachtgever tijdens de looptijd van de Opdracht en gedurende 12 maanden na het eindigen daarvan, niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SchakelPunt direct of indirect (bijvoorbeeld via de bemiddeling of met inschakeling van een derde partij) met de Interim Professional, direct of indirect (bijvoorbeeld via groepsvennootschappen) een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel enige andere contractuele relatie aan te gaan (bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht of van aanneming van werk).

11.2: Dit verbod geldt ook voor alle groepsvennootschappen van Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert als hoofdelijk schuldenaar dat al haar groepsvennootschappen zich hieraan zullen houden.

11.3: Bij overtreding van dit artikel na beëindiging van de Opdracht is Opdrachtgever aan SchakelPunt een vergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van het Bruto Jaarinkomen.

11.4: Indien Opdrachtgever aan SchakelPunt geen of een onjuist Bruto Jaarinkomen heeft doorgegeven, zal SchakelPunt het Bruto Jaarinkomen vaststellen op basis van de bij haar bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt.

12. Duur en beëindiging

12.1: De Opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde-en onbepaalde tijd. De Opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan (waaronder ook begrepen een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis) eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur hiervan (dan wel het plaatsvinden van de toekomstige gebeurtenis). De Opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden beëindigd, met uitzondering van de hieronder in dit artikel genoemde gevallen.

 12.2: De Opdracht die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan uitsluitend worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging kan uitsluitend geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief.

12.3: Indien de Opdracht voor bepaalde tijd (daaronder begrepen de opdracht voor een bepaalde gebeurtenis) na verstrijken van de bepaalde tijd (of het intreden van de gebeurtenis) stilzwijgend wordt voortgezet, is de opdracht met tenminste 1 maand verlengd, tenzij in de opdracht een andere termijn is aangegeven. Verlenging van de opdracht geschiedt onder dezelfde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

 12.4: In afwijking van het hierboven in dit artikel bepaalde, kunnen beide partijen de opdracht zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende gevallen:

a) Indien SchakelPunt of opdrachtgever of de Interim Professional in staat van faillissement wordt verklaard;

b) Indien SchakelPunt of opdrachtgever of de Interim Professional (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

c) Indien SchakelPunt, opdrachtgever of de Interim Professional wordt ontbonden;

d) Indien de Interim Professional onder curatele wordt gesteld of bij een vonnis waartegen geen rechtsmiddel meer open staat wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) gevangenisstraf;

e) Indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever;

f) Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de opdracht.

12.5: In geval van opzegging door opdrachtgever is SchakelPunt jegens opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.

13. Vergoeding en betaling

13.1: Opdrachtgever is SchakelPunt een vergoeding verschuldigd voor de door haar verrichte diensten. Het tarief staat vermeld in de opdracht. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt het in de Opdracht genoemde tarief per uur dat de Interim Professional besteed aan de uitvoering van het project dat in de Opdracht staat vermeld.

13.2: Reis-, verblijf-en onkosten van de Interim Professional zijn niet in het tarief inbegrepen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De eventuele reis-, verblijf-en onkosten van een (Kandidaat)Interim Professional ten behoeve van een interview en ten behoeve van zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever, welke kosten door SchakelPunt aan die (Kandidaat) Interim Professional worden vergoed, zullen door Opdrachtgever aan SchakelPunt worden vergoed.

13.3: SchakelPunt zal gedurende de uitvoering van de Opdracht een tijdverantwoordingsformulier doen bijhouden door de Interim Professional, dat als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Bij verschil tussen het bij SchakelPunt ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door Opdrachtgever bijgehouden afschrift daarvan, geldt het bij SchakelPunt ingeleverde door Opdrachtgever  geaccordeerde formulier voor de vergoeding als dwingend bewijs.

14. Privacy statement

Als SchakelPunt beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit Privacy statement.

SchakelPunt vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, sollicitanten en kandidaten, gedetacheerden, (potentiële) professionals of adviseurs, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers, medewerkers van leveranciers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. 

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verzamelen onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • bij het bezoeken van onze website
 • wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website
 • wanneer u uw gegevens invult of achterlaat op één van onze vestigingen
 • wanneer u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening
 • wanneer u contact hebt met een medewerker van SchakelPunt
 • in het kader van een zakelijke relatie met SchakelPunt
 • Via social media

Wie zijn wij?

SchakelPunt BV is gevestigd te Maastricht (6225 XR) aan de Stadionweg 70C en is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacystatement worden beschreven.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van SchakelPunt.
 • Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van sollicitanten en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers, voor en/of naar bemiddeling tot vast/tijdelijk werkaanbod dan wel een opdracht.
 • In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/werknemer/zelfstandig ondernemer. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele uitzend-, detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht.
 • In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers.
 • Personeels- en salarisadministratie.
 • In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden, kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers werven, selecteren of ter beschikkingstellen aan (via) verantwoordelijke (bij opdrachtgever).
 • Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 • Om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen.

 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Uw toestemming

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

SchakelPunt kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere SchakelPunt entiteiten, haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens SchakelPunt diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. SchakelPunt is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Opdrachtgevers of andere derden die uw persoonsgegevens verwerken in de hoedanigheid van een verwerker van SchakelPunt, worden geacht zich te conformeren aan dit privacy statement.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”

Verwerken wij u gegevens buiten Nederland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. SchakelPunt heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking: er kunnen zich bepaalde omstandigheden voordoen waarin wij verplicht zijn om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens
 • Overdracht van uw gegevens
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.

In geval van uw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij uw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Beveiliging

SchakelPunt doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. SchakelPunt heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking.

Bewaartermijn

SchakelPunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy statement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. SchakelPunt bewaart kandidaatgegevens met toestemming twee jaar na de verleende toestemming.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door SchakelPunt dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij SchakelPunt of een mail sturen naar info@schakelpunt.com.

Wijzigingen

SchakelPunt kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de websites van SchakelPunt. Deze versie is geldig vanaf 01-01-2020.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1: Op deze Algemene Voorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

15.2: Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee mochten samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen Partijen een geschil ontstaat over enigerlei aspect van deze overeenkomst zullen zij doen wat in hun vermogen ligt om het geschil in der minne te regelen. Indien een regeling in der minne niet kan worden bereikt zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Maastricht.

16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

16.1: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14628503.

16.2: Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met SchakelPunt B.V.

16.3: De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.